TOATE PRODUSELE SI SERVICIILE TERMICSERV LE GASITI AICI: Magazinul Online AntroTHERM Instal (echipamente si servicii in domeniul instalatiilor)


Acum esti aici: Prima Pagina › Casa Verde › Casa Verde de la TermicServ

Casa Verde de la TermicServ

banner_casa_verde.jpg
 

Incepand cu data de 01.07.2010, devine operational programul "Casa Verde", privind inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala , energie eoliana, biomasa ori alte sisteme de energie regenerabila.
Programul "Casa Verde" destinat persoanelor fizice, are ca si idee centrala acordarea unor subventii in suma fixa pentru instalarea de sisteme cu panouri solare termice (pentru prepararea apei calde menajere si contributie la incalzirea locuintelor), pompe de caldura si centrale pe peleti, brichete, tocatura lemnoasa.


1.Cine poate beneficia de programul Casa Verde, privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila?

Solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- este persoana fizica si are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
- este proprietar/ coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
- nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
- in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;

2.Pentru ce tipuri de instalatii puteti sa obtineti finantare? Care este suma maxima care se acorda pentru fiecare tip de proiect?

- pâna la 6000 Lei pentru instalatii de panouri solare;
- pâna la 8000 Lei pentru instalatii de pompe de caldura;
- pâna la 6000 Lei pentru instalatii de producerea energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

3.Pot fi cumulate mai multe tipuri de instalatii?

in cazul cumularii in cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasii valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.
*Reducerea se acorda in cazul achizitionarii unui pachet complet. Pachetul contine:
- pentru instalatii de panouri solare: panouri solare, boiler cu serpentina simpla sau dubla, sistem de fixare pe acoperis, sistem de conectare, regulator
solar, vas de expansiune, grup pompare, fluid solar;
- pentru instalatii de producerea energiei termice pe baza de peleti, bricheti, tocatura lemnoasa, resturi sI deseuri vegetale, agricole, forestiere sI silvice:
cazan, arzator (dupa caz), alimentator de peleti (dupa caz), rezervor de peleti (dupa caz), elemente de siguranta, vas de expansiune, pompa de circulatie.
- pentru instalatii de pompe de caldura: pompa de caldura.

4.Unde se depun documentele pentru obtinerea finantarii?

dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii va fi depus personal de catre solicitant la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza.

5. Ce documente sunt necesare pentru obtinerea finantarii?

- cerere de finantare nerambursabila completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
- declaratie pe proprie raspundere completata si semnata de catre solicitant, in original;
- copie de pe actul de identitate al solicitantului;
- adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;
- extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se
va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate
in constructie, valabile la data depunerii;
- certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de
finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isI are domiciliul solicitantul;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea
sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”,
precum si sesiunea de depunere.

6. Cand se poate depune dosarul pentru obtinerea finantarii?

solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere - publicat pe situl www.afm.ro sau www.mmediu.ro.

7. Cand primeste solicitantul finantarea?

dupa achizitionarea, montarea, punerea in functiune a instalatiei si depunerea dosarului de decontare la s agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

8. Pana cand se depune dosarul de decontare?

dosarul de decontare va fi depus la sediul Autoritatii nu mai târziu de data de 31 octombrie a fiecarui an.

9. Ce documente trebuie depuse in vederea decontarii?

- cererea de tragere completata integral prin tehnoredactare computerizata sI semnata de beneficiar;
- contractul de executie, in copie legalizata;
- factura fiscala/ facturile fiscale, in copie (se va/ se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
- documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar bancare
insotite de OP-uri)si/sau chitanta;
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
- certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
- un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea
sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”,
precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.

10. Care sunt cheltuielile eligibile?

- achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
- cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
- taxa pe valoarea adaugata (TVA);
- sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila;

11.Se acorda plati in avans?

autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare
nerambursabila. De asemenea, Autoritatea nu efectueaza plati pentru facturile reprezentånd avansuri in baza contractelor
incheiate intre beneficiarii finantarii si furnizorii de servicii/ produse lucrari aferente proiectului.